Søk

Krav til medlemskap

Foretak som driver forsikringsmegling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og som har Finanstilsynets tillatelse til å drive forsikringsmegling kan være medlemmer i Forsikringsmeglerne. Søknad om medlemsskap avgjøres av styret. Styret kan avslå søknader hvis det foreligger

·       faglige, økonomiske eller etiske forhold  eller  begrunnet tvil om søkers evne eller vilje til å opptre i samsvar med foreningens lover og etiske regler

·       tidligere handlinger i strid med god meglerskikk eller på annen måte alvorlig kan skade for forsikringsmeglingsprofesjonens eller vil kunne skade foreningens omdømme

 Agentforetak eller forsikringsmeglerforetaks agentvirksomhet kan ikke bli medlemmer