Skip to main content Skip to footer

Autorisasjonsordningen

Bestemmelser


§ 1 AUTORISASJON

Norske Forsikringsmegleres Forening autoriserer forsikringsmeglere innen marine og non-marine forsikring.


§ 2 AUTORISERT FORSIKRINGSMEGLERS FORPLIKTELSER

Den autoriserte forsikringsmegler er forpliktet til å drive sin virksomhet redelig og samvittighetsfullt, utføre alle oppdrag overensstemmende med god forsikringspraksis og meglerskikk, samt lojalt rette seg etter og følge enhver avtale den virksomhet han representerer har inngått og som er bindende for forsikringsmegleren. Når autorisasjon er gitt, har vedkommende adgang til å drive sin virksomhet under betegnelsen «Autorisert forsikringsmegler».


§ 3 HVEM KAN GIS AUTORISASJON

Autorisasjon kan gis til personer som:

a) skal gi råd ved kjøp og plassering av forsikring og ha dette som ett av sine viktigste gjøremål, og
b) er ansatt i forsikringsmeglerforetak som er registrert i eller godkjent av Finanstilsynet.

§ 4 KRAV TIL KVALIFIKASJONER

Minst 3 års allsidig forsikringspraksis, derav minst 2 års relevant erfaring fra meglerarbeid. Erfaringen skal spesifiseres på søknadsskjema. Eksamen med minimum karakter C fra BI Forsikring etter godkjent plan. Eksamen eldre enn 10 år godtas i utgangspunktet ikke, men Autorisasjonsnemnda kan fravike denne regelen dersom særlige forhold tilsier dette. Autorisasjonsnemnda kan i særlige tilfeller gi fritak for eksamen etter individuell vurdering.


§ 5 AUTORISASJONSNEMND

Autorisasjonsnemnda behandler søknader om autorisasjon og andre saker vedrørende autoriserte forsikringsmeglere. Autorisasjonsnemnda som oppnevnes av Norske Forsikringsmegleres Forenings styre for tre år ad gangen, består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene skal representere henholdsvis megling av skadeforsikring, personforsikring og marine forsikringer. De bør så langt mulig være knyttet til forskjellige virksomheter. Nemnda er beslutningsdyktig når 3 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Et medlem av nemnda må fratre når sak som gjelder person knyttet til virksomhet han selv representerer, behandles. Handelshøyskolen BI er sekretariat for Autorisasjonsnemnda.


§ 6 SØKNAD OM AUTORISASJON

Søknad om autorisasjon sendes på fastsatt skjema til sekretariatet av arbeidsgiver i henhold til § 3B. Det skal bekreftes at søkeren oppfyller vilkårene for autorisasjon. Søknaden skal være personlig.


§ 7 AUTORISASJONENS VARIGHET OG OPPHØR

Norske Forsikringsmegleres Forening utferdiger bevis for at søkeren er gitt autorisasjon som forsikringsmegler. Autorisasjon må fornyes hvert femte år for å være gyldig. Fornyelsen gis etter gjennomført fornyelseskurs og etterfølgende eksamen. Autorisasjon bortfaller hvis

• Hvis vedkommende opphører med sin virksomhet som forsikringsmegler
• Hvis fornyelseskurs/eksamen ikke gjennomføres

Tidligere autoriserte forsikringsmeglere kan reautoriseres som forsikringsmeglere

ved gjennomføring av fornyelseskurs hvis det er mindre enn fem år siden vedkommende var autorisert

hvis det er mindre enn 12 mnd siden vedkommende var autorisert kan man i spesielle tilfelle reautoriseres uten gjennomføring av fornyelseskurset. Søknad om eventuell reautorisering avgjøres av Autorisasjonsutvalget.

§ 8 KLAGE – TILBAKEKALLELSE

Dersom det innkommer klage på en autorisert forsikringsmegler, skal klagen, før den tas opp til behandling, forelegges forsikringsmegleren og den virksomhet han representerer. Klagen forelegges Etisk Råd i Norske Forsikringsmegleres Forening som vurderer om saken skal oversendes Autorisasjonsnemnda for behandling. Autorisasjonsnemnda kan tilbakekalle autorisasjonen hvis forsikringsmegleren gjennom overtredelse av disse bestemmelsene eller av annen årsak må anses å være uskikket til å fortsette som autorisert forsikringsmegler. Før slik tilbakekallelse finner sted, bør vanligvis vedkommende forsikringsmegler gis en advarsel. Den som fratas autorisasjonen, er forpliktet til å tilbakesende sitt autorisasjonsbevis.


§ 9 FORSIKRINGSMEGLERENS OPPLYSNINGSPLIKT

Den autoriserte forsikringsmegler, eller søkeren, er forpliktet til å gi Autorisasjonsnemnda de opplysninger som nemnda finner nødvendig for å behandle saker vedrørende autorisasjon.


§ 10 REGISTRERING

Norske Forsikringsmegleres Forening fører fortegnelse over de autoriserte forsikringsmeglere i Norge. Virksomheten plikter å medvirke til å holde fortegnelsen à jour.
Samtlige kurs er beskrevet på BI Forsikrings kurskatalog og på BIs hjemmeside: http://www.bi.no/

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400