Skip to main content Skip to footer

Sterk etterspørsel etter kompetanseheving blant forsikringsmeglere – 725 «elever» første halvår

Suksess for Forsikringsformidlerskolen etter kun et halvt års drift

Forsikringsformidlerskolen ble lansert rett før jul i fjor

-Etableringen har vist seg å være en god og viktig prioritering i kjølvannet lovendringen som ble innført fra og med 2022, sier Erik Rønningen som er rektor og ansvaret for det faglige på nysatsingen: 

-Forsikringsformidlerloven og tilhørende forskrift, pålegger alle virksomheter som driver med forsikringsformidling et strengt og ufravikelig krav om årlig etterutdanning for alle ansatte som faller inn under definisjonen av forsikringsformidling, forteller Rønningen. 

-Dette omfatter svært mange, derfor er det meget hyggelig at bransjen nå omfavner den nye satsingen på kompetanseheving, sier han. 

Øker bransjen status

-Vi merker at denne satsingen på kompetanseheving i regi av bransjen selv er med på å løfte statusen til forsikringsformidlere, sier Rønningen. 

Rektoren mener staushevingen handler om to ting:

- For det første handler dette om hvordan bransjen blir oppfattet av kunder, leverandører og øvrige aktører i markedet – og selvsagt hvordan vi oppfatter oss selv. Kompetanse er vårt varemerke, det er dette vi tar betalt for og lever av. 

-Det andre er at synliggjøringen av kompetanse vil bidra til å synliggjøre den verdiskapning som faktisk skjer i megler-leddet. Og det kan bare være bra for alle parter, sier rektor Rønningen.

Heldigital løsning

Undervisningsopplegget foregår gjennom en nettbasert utdanningsportal, hvor Eirik Hevrøy er COO og ansvarlig for drift av skolen.

-Plattformen er godkjent av Finanstilsynet, og tilbys som en uniform, felles løsning til alle forsikringsformidlere. Det er derfor gledelig å se at meglerbransjen unisont har omfavnet både initiativ og løsning, sier Hevrøy.

Tett dialog med «elevene»

Hevrøy sier at de får god respons på at det nye undervisningsopplegget gir en god oversikt over oppdekningen av etterutdanningskravet hos det enkelte meglerforetak.

-I seg selv vil dette gi ytterligere oppmerksomhet rundt kompetanseheving i hele bransjen, sier han. 

Han forteller også at skolen har lagt vekt på tett kontakt med brukerne i den innledende fasen:

-Vi kjørte en liten fokusgruppe i starten som vi scoret godt på. Samtidig får vi løpende tilbakemeldinger om at det faglige innholdet er godt. Dette har vært svært viktige løypemeldinger for oss gjennom introduksjonsfasen, sier han.

- Fremover vil vi innføre en løpende modell for tilbakemelding på kursprogrammet. Tanken er at alle tilbakemeldinger skal brukes for ytterligere å forbedre et godt produkt, sier Eirik Hevrøy

30 timer faglig utvikling

Så langt i år har skolen lansert 16 timer med undervisningsopplegg – og er snart i mål med å løfte dette ytterligere, slik at ambisjonen om å ha på plass 30 timer med faglig utvikling er innfridd i løpet av sommeren.

-Fra et faglig ståsted var utfordringen å få satt sammen et faglig sterkt kursprogram slik at flest mulig formidlere kunne få tatt flest mulig timer. Vi fokuserte derfor på å lage minimum 30 timer med relevans for ALLE formidlere, uansett hvilken forsikringsmessige spesialisering den enkelte formidler måtte ha. Dette tror jeg vi har lykkes med, sier rektor Erik Rønningen. 

Stor pågang

-Så langt har flere aktører utenfor bransjeforeningen bestilt undervisning for sine medarbeidere – og flere har tatt kontakt. Derfor både tror og håper vi at enda flere aktører følger etter og vil benytte seg av tilbudet når det nå har satt seg i bransjen, sier han.

Hevrøy forteller at den neste store milepælen er å produsere minimum 15 nye undervisningstimer for 2024. Disse produseres i annet halvår 2023.

Vil videreutvikle skolen i bredden

-Frem til nå har fokus vært å gjennomføre en god etablering. Men fremover ønsker vi å skape et enda bredere sammensatt bibliotek av kurs, sier Erik Rønningen.

Rektoren ønsker å kunne tilby spesialiseringskurs innen mangfoldet av nisjer som forsikring består av. Og det blir minst like viktig å videreutvikle et bredere repertoar av kurs innen tverrgående emner, allmenne kurs innen temaer som er felles og viktige for alle formidlere uavhengig av spesialisering:

Flere temaer på trappene

-Her ser vi på alt fra etikk, jus, etterlevelse og meglerrollen, bare for å ta noen relevante temaer. Det er et hav å ta av. Utfordringen vil bli å skaffe kursholdere – men jeg er sikker på at etter hvert som skolen og etterlevelsen av kravene til videreutdannelse blir en del av forsikringsformidlernes hverdag, vil alle aktørene ønske å være med og dra lasset sammen, sier han.

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400