Skip to main content Skip to footer

Vedtekter

Vedtekter for Norske Forsikringsmegleres Forening

KAPITTEL 1 – NAVN OG FORMÅL

§ 1         Foreningens navn

Foreningens navn er Norske Forsikringsmegleres Forening (forkortet til Forsikringsmeglerne).

§ 2        Foreningens formål

Foreningens formål er å:

1.           ivareta forsikringsmeglernes felles interesser, herunder fremme og verne om forsikringsmeglernes profesjonelle og etiske standard;

2.          arbeide for tilslutning fra kvalifiserte forsikringsmeglere;

3.           være kontaktorgan overfor Finanstilsynet og andre offentlige myndigheter i saker hvor disse ønsker det og i saker hvor styret og/eller et betydelig antall medlemmer ønsker det;

4.        representere forsikringsmeglerstanden overfor andre bransjeorganisasjoner og media i inn- og utland i spørsmål av generell betydning for forsikringsmeglerstandens felles interesser; samt

5.          vedlikeholde og videreutvikle autorisasjonsordning og obligatorisk etterutdanning for        forsikringsmeglere.

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP, MV.

§ 3        Medlemmer

Som medlemmer i foreningen kan kun opptas foretak som driver forsikringsmegling i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og som har Finanstilsynets konsesjon til å drive forsikringsmegling (medlemsforetak), jf. likevel tredje ledd.

Opptak av nye medlemmer skjer etter søknad til foreningen.

Hvis et foretak inngår i et norsk konsern, skal medlemskapet dekke alle juridiske enheter i konsernet som er hjemmehørende i Norge og som har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsmegling. Norsk holdingforetak som eier et eller flere underliggende forsikringsmeglingsforetak i konsern kan også opptas som medlem, uavhengig av kravet om konsesjon fra Finanstilsynet iht. denne § 3 første ledd, sammen med de konsesjonsbærende norske datterforetakene.

Norske søsterforetak som inngår i et utenlandsk konsern regnes som separate medlemsforetak, med mindre foreningens styre etter eget skjønn vedtar at disse skal anses som konsernmedlemmer.

Flere foretak i samme norske konsern som er medlemmer i foreningen regnes som ett (1) medlem, likevel slik at ved spørsmål om eksklusjon eller andre sanksjoner mot medlemsforetaket skal de enkelte konsernforetakene ikke automatisk identifiseres med hverandre.

Medlem som ikke lenger driver ordinær forsikringsmeglingsvirksomhet i henhold til lovgivningen, eller som blir fratatt konsesjonen til å drive forsikringsmegling, trer automatisk ut som medlem av foreningen. Styret kan etter eget skjønn i slike tilfelle fatte et vedtak om suspensjon av et medlem inntil det er avklart om et tilbakekall av konsesjon er endelig.

§ 4        Rettigheter og plikter knyttet til medlemskap

Medlemskap i foreningen er betinget av betaling av årlig kontingent. 

Alle medlemsforetak har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og kan utpeke ansatte i medlemsforetaket som er valgbare til tillitsverv i foreningen, jf. likevel § 15 om valgbarhet som styremedlem. 

Alle medlemsforetak skal besørge at alle forsikringsmeglere samt ansatte som arbeider med kunderådgivning til enhver tid oppfyller det årlige etterutdanningskravet i henhold til Forsikringsformidlingsloven . Medlemsforetaket skal også påse at en forsikringsmegler/forvalter/rådgiver som ikke oppfyller det årlige etterutdanningskravet kun arbeider som forsikringsmeglerfullmektig under tilsyn av en forsikringsmegler/ansatt som oppfyller kravene i forskrift om forsikringsformidling § 2-1, inntil det kan dokumenteres at førstnevnte oppfyller etterutdanningskravene. Autoriserte forsikringsmeglere må i tillegg oppfylle øvrige krav foreningen stiller i reglene for Autorisasjonsordningen. 

Ved opphør av medlemskapet har det tidligere medlemmet ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret skal stryke det som medlem av foreningen.

Medlemsforetak kan benytte foreningens navn og logo på brevark mv. i markedsføringsøyemed.

§ 5        Kontingent

Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten fastsettes på basis av medlemsforetakenes formelle situasjon og antall ansatte pr. 31.12 året før.

Ved utmeldelse av foreningen må kontingent betales frem til datoen for den skriftlige utmeldelsen.

Innbetalt kontingent refunderes ikke dersom et medlemsforetak melder seg ut etter at årets kontingent er innkrevd.

Ved manglende kontingentbetaling skal medlemmet gis en frist på 30 dager til å betale kontingent og eventuelt forsinkelsesgebyr. Oversittes denne frist, opphører medlemskapet automatisk.

§ 6        Overholdelse av gjeldende rett, etiske retningslinjer, mv.  

Medlemmer plikter til enhver tid å overholde gjeldende rett, foreningens vedtekter og etiske retningslinjer.

Ved brudd på en eller flere av disse regler kan styret meddele medlemmet kritikk, og kan i tilfelle som nevnt i § 7 fatte vedtak om suspensjon eller eksklusjon.

§ 7        Eksklusjon

Medlem som har motarbeidet foreningens formål eller gjort seg skyldig i grove eller gjentatte tilfeller av overtredelse av foreningens vedtekter, etiske retningslinjer eller gjeldende rett, eller som har opptrådt til skade for forsikringsmeglerprofesjonens eller foreningens omdømme, kan suspenderes eller ekskluderes av styret. Styret skal, om mulig, innhente medlemmets uttalelse innen det fatter vedtak om suspensjon eller eksklusjon, og vedtaket skal begrunnes skriftlig. Styret kan fatte vedtak om suspensjon av et medlem inntil det er avklart om styret vil fatte et eksklusjonsvedtak.

Medlemmet kan påklage styrets vedtak. Klagefristen er to uker fra medlemmet fikk skriftlig og begrunnet melding om vedtaket. Ved påklaging av et suspensjonsvedtak, må styret avgjøre om det vil fatte et eksklusjonsvedtak innen fire uker fra klagen er mottatt. Styret må innen åtte uker etter et suspensjonsvedtak avgjøre om det vil fatte et eksklusjonsvedtak. Fatter ikke styret vedtak innen utløpet av den gjeldende frist, oppheves suspensjonen. Ved påklaging av et eksklusjonsvedtak vil medlemmet være å anse som suspendert inntil klagen er avgjort. Ved påklaging av et eksklusjonsvedtak, skal styret dersom det ikke imøtekommer klagen, innen 8 uker innkalle til medlemsmøte til behandling av styrets vedtak om eksklusjon.

Dersom medlemsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer avslår klagen, opprettholdes eksklusjonen fra den dato styret fattet sitt vedtak. Dersom medlemsmøtet imøtekommer klagen, opphører eksklusjonsvedtaket umiddelbart. Er styrets beslutning/vedtak avhengig av et endelig vedtak fra en offentlig myndighet, regnes fristene for styrets beslutninger fra det tidspunkt slik avgjørelse foreligger.

KAPITTEL 3 – FORENINGENS ORGANER

Del I: ÅRSMØTET

§ 8        Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Alle medlemmene har møterett, tale- og forslagsrett på årsmøtet.  Ved alle avstemninger har hvert medlem det stemmeantall som følger av § 24.

Årsmøte velger møteleder.

Med mindre annet er fastsatt i disse vedtektene skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre 3/4 av de fremmøtte medlemmene krever det.

§ 9        Innkalling til årsmøtet

Årsmøtet innkalles med minst én måneds skriftlig varsel til medlemmenes kjente adresse og skal avholdes innen utgangen av april. Innkalling kan sendes elektronisk til medlemmets oppgitte e-postadresse.

Årsmøtet innkalles av styret. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Valgkomiteens innstilling sendes sammen med de øvrige årsmøtedokumenter.

Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i vedtektene.

§ 10       Forslag fra medlemmene til årsmøtet

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest innen utgangen av desember foregående år.

§ 11       Årsmøtets oppgaver

Utover de oppgaver disse vedtektene tillegger årsmøtet skal årsmøtet:

-            Behandle og godkjenne årsberetningen

-            Behandle og godkjenne årsregnskapet med revisjonsberetning

-            Behandle innkomne forslag

-            Fastsette årlig kontingent

-            Velge foreningens styre, revisor og valgkomité, samt medlemmer til eventuelle andre organer og verv der styret ikke benytter sin fullmakt til å utpeke medlemmene.

Revisor og valgkomité velges for ett år av gangen.

Til behandling på årsmøtet kan kun den/de sakene som står på dagsordenen behandles.

 

§ 12       Ekstraordinært årsmøte (medlemsmøte)

Styret kan vedta å innkalle til et ekstraordinært årsmøte (medlemsmøte).  

Dersom minst tre medlemmer skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne, skal styret innkalle til medlemsmøte. Styret skal i slikt tilfelle sørge for at medlemsmøtet holdes innen én måned etter at kravet er fremsatt.

Medlemsmøter innkalles med minst 14 dagers varsel. Reglene om innkalling til årsmøtet i § 9 gjelder for øvrig så langt de passer.

Dersom samtlige medlemmer samtykker til at det skal holdes medlemsmøte, kan medlemsmøtet holdes uten vedtak fra styret etter første ledd.

Til behandling på medlemsmøte kan kun den/de sakene som står på dagsordenen behandles.

Medlemsmøtet kan for øvrig utøve de samme beføyelser over foreningen som årsmøtet.

§ 13 Revisjon av foreningens årsregnskap

Regnskapet skal være revidert før årsmøtet, og årsrapport med årsregnskap og revisjonsberetning skal være styret i foreningen i hende innen 15. mars.

§ 14 Revisor og regnskapsførers rett til å delta på årsmøtet

Revisor og regnskapsfører kan delta på årsmøtet med talerett til regnskapet.

DEL II: STYRET

§ 15 Styrets sammensetning og valgperiode, mv. 

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder og fire styremedlemmer samt to varamedlemmer. Både sjø/energi og non-marine skal være representert. Styrets medlemmer må enten være daglig leder i det medlemsforetak de representerer, eller styremedlemskapet må være skriftlig godkjent av daglig leder i det medlemsforetaket han/hun representerer, betinget av at daglig leder i medlemsforetaket gir vedkommende styremedlem nødvendige fullmakter.

Styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem velges for to år i år med oddetall.

Nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem velges for to år i år med partall

Varamedlemmer møter på innkalling fra styret.

Et styremedlem som fratrer arbeidsforholdet (eventuelt fratrer som daglig leder i medlemsforetaket som vedkommende representerer, fortsetter som styremedlem frem til neste ordinære årsmøte, hvoretter vedkommende fratrer vervet.

§ 16 Forvaltningen av foreningen

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for foreningens virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og plikter å påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg styret finner nødvendig.

Styret foreslår sammensetning av valgkomité for årsmøtet. Denne fornyes med minst ett medlem hver gang.

§ 17 Signatur

Foreningens signatur tegnes av generalsekretæren alene, styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 18 Styrets bevilgende myndighet

Styret har bevilgende myndighet innenfor vedtatte budsjettrammer og er økonomisk ansvarlig overfor årsmøtet.

§ 19 Saker av prinsipiell betydning eller stor viktighet

Styret skal sørge for at saker av prinsipiell betydning eller stor viktighet blir behandlet på et årsmøte eller medlemsmøte.

DEL III: GENERALSEKRETÆR

§ 20 Generalsekretær

Generalsekretær ansettes av styret.

§ 21 Generalsekretærs oppgaver

Generalsekretær står ansvarlig for den daglige driften av foreningen, og er ansvarlig overfor styret.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foreningens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Generalsekretær kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foreningen. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Generalsekretær skal sørge for at foreningens regnskap er i samsvar med dens vedtekter, lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 22 Generalsekretærs deltakelse på årsmøtet og i styremøter

Generalsekretær deltar på årsmøtet med talerett, og i styret med tale- og forslagsrett.

§ 23 Generalsekretærs plikter overfor styret

Generalsekretær har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger foretatt av styret.

Generalsekretær skal holde styret oppdatert i forhold til sitt arbeide og ta disse med på råd og gi de mulighet til å uttale seg om saker så langt som det anses mulig og hensiktsmessig.

Styret kan til enhver tid kreve at generalsekretær gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

KAPITTEL 4 – VALG, AVSTEMNINGER OG REFERATER FRA ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE

§ 24      Stemmerett og beregning av antall stemmer

Hvert medlem har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter, eventuelt ved fullmakt, i forhold til antall årsverk per 31. desember året før årsmøtet. Som ansatte regnes alle medarbeidere som er knyttet til meglerforetaket gjennom ansettelse.

Det enkelte medlems antall stemmer beregnes etter følgende skala:

Medlem med 1 – 5 årsverk: 1 stemme

Medlem med 6 – 20 årsverk: 2 stemmer

Medlem med 21 – 50 årsverk: 3 stemmer

Medlem med over 50 årsverk: 4 stemmer

§ 25      Alminnelig flertallskrav

En beslutning av årsmøtet eller medlemsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 26      Kvalifisert flertallskrav

Vedtektsendringer og vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Minst 50 prosent av stemmene må være representert på det årsmøtet eller medlemsmøtet vedtektsendringen behandles.

§ 27      Referat

Det skal føres referat fra alle årsmøter og medlemsmøter. Referatet skal undertegnes av to representanter valgt av årsmøtet/medlemsmøtet.

KAPITTEL 5 – OPPLØSNING

§ 28      Oppløsning av foreningen

Dersom et årsmøte med flertall som angitt i § 26 fatter vedtak om oppløsning av foreningen, skal årsmøtet behandle styrets forslag til fordeling av eventuelle aktiva som foreningen måtte være i besittelse av.

 

***

 

Sist endret på foreningens årsmøte 21. mars 2024.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400