Søk

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Norske Forsikringsmegleres Forening

 

§ 1

Foreningens navn er Norske Forsikringsmegleres Forening (forkortet til Forsikringsmeglerne).

 

§ 2

Foreningens oppgave er å:

1.         ivareta forsikringsmeglernes felles interesser, herunder fremme og verne om             
            forsikringsmeglernes profesjonelle og etiske standard.

2.         arbeide for tilslutning fra kvalifiserte meglere.

3.         være kontaktorgan overfor Kredittilsynet og andre offentlige myndigheter i saker        
            hvor disse ønsker det og i saker hvor styret og/eller et betydelig antall      
            medlemmer ønsker det.

4.         representere standen overfor andre bransjeorganisasjoner og media i inn- og 
            utland i spørsmål av generell betydning for meglerstandens felles interesser.

5.         vedlikeholde og videreutvikle autorisasjonsordning og utdannelse for 
            forsikringsmeglere.

 

§ 3

Som medlemmer i foreningen kan opptas foretak som driver forsikringsmegling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og som har Finanstilsynets konsesjon til å drive forsikringsmegling. Hvis et foretak inngår i et konsern, skal medlemskapet dekke  alle juridiske enheter som har konsesjon til å drive forsikringsmegling i konsernet. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Medlem som ikke lenger driver ordinær virksomhet i henhold til lovgivningen, trer automatisk ut av foreningen

§ 4

Medlemsforetak er forpliktet til å overholde norsk lov, foreningens vedtekter og etiske retningslinjer.

 

§ 5

 1. Kontingenten fastsettes på basis av medlemsforetakene formelle situasjon og antall ansatte pr. 31.12 året før.
 2. Ved manglende kontingentbetaling skal medlemmet gis en frist på 30 dager til å betale kontingent og eventuelt forsinkelsesgebyr. Oversittes denne frist, anses      medlemskapet som opphørt.

 3. Ved utmeldelse av foreningen må kontingent betales frem til datoen for den skriftlige utmeldelsen. 

 4. Innbetalt kontingent refunderes ikke dersom et medlemsforetak melder seg ut          etter at årets kontingent er innkrevd

§ 6

 1. Medlemskap i foreningen opphører automatisk når foretaket ikke lenger har tillatelsen til å drive forsikringsmeglervirksomhet.

 2. Dersom et medlemsforetak ikke overholder norsk lov, foreningens vedtekter eller
  foreningens etiske retningslinjer, kan styret meddele medlemsforetaket kritikk.

 3. Medlemsforetak som har motarbeidet foreningens formål eller gjort seg skyldig i
  grove eller gjentatte tilfeller av overtredelse av foreningens vedtekter, etiske
  retningslinjer eller ved brudd på norsk lov, eller som har opptrådt til skade for forsikringsmeglerprofesjonens eller foreningens omdømme kan suspenderes eller ekskluderes av styret. Styret skal, om mulig, innhente
  medlemmets uttalelse innen det fatter vedtak om suspensjon eller eksklusjon, og
  vedtaket skal begrunnes skriftlig. Styret kan fatte et vedtak om suspensjon av et
  medlem inntil det er avklart om styret vil fatte et eksklusjonsvedtak.

 4. Medlemmet kan påklage styrets vedtak. Klagefristen er to uker fra medlemmet fikk
  skriftlig og begrunnet melding om vedtaket. Ved påklaging av et
  suspensjonsvedtak, må styret avgjøre om det vil fatte et eksklusjonsvedtak innen fire uker fra klagen er mottatt. Styret må innen åtte uker etter et suspensjonsvedtak avgjøre om det vil fatte et eksklusjonsvedtak. Fatter ikke styret vedtak innen utløpet av den gjeldende frist, oppheves suspensjonen.
  Ved påklaging av et eksklusjonsvedtak vil medlemmet være å anse som suspendert inntil klagen er avgjort. Ved påklaging av et eksklusjonsvedtak, skal styret dersom det ikke imøtekommer klagen, innen 8 uker innkalle til årsmøte/medlemsmøte til behandling av styrets vedtak om eksklusjon. Dersom årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer avslår klagen opprettholdes eksklusjonen fra den dato styret fattet sitt vedtak. Dersom årsmøtet imøtekommer klagen, opphører eksklusjonsvedtaket umiddelbart.Er styrets beslutning/vedtak avhengig av et endelig vedtak fra en myndighet, regnes fristene for styrets beslutninger fra det tidspunkt slik avgjørelse foreligger.

 

§ 7

Medlemsforetak kan benytte foreningens navn og logo på brevark etc i markedsføringsøyemed.

 

§ 8

 1. Foreningens styre består av leder, nestleder og fire styremedlemmer samt to varamedlemmer. Både sjø/energi og non-marine skal være representert. Styrets medlemmer må enten være daglig leder i det medlemsforetak de representerer eller at styremedlemskapet er godkjent av daglig leder i det medlemsforetaket han/hun representerer, dette forutsetter at daglig leder gir vedkommende styremedlem nødvendige fullmakter.

 2. Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg man finner nødvendig.

 3. Styret foreslår sammensetning av valgkomité for årsmøtet. Denne fornyes med minst ett medlem hver gang

 

 

§ 9

1.         Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan 
            forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hvert enkelt  
            styremedlem kan kreve møtebehandling.

2.         Varamedlemmer møter på innkalling fra styret.

 

§ 10

 1. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars etter skriftlig innkalling med minst 14 dagers varsel.
  Årsmøtet innkalles av styret. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Valgkomiteens innstilling sendes sammen med de øvrige årsmøtedokumenter.
 2. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i vedtektene.

 3. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest innen utgangen av desember foregående år.

 4. Årsmøtet skal behandle

  Årsberetning
  Revidert regnskap
  Valg av styret
  - Styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem velges for to år i år med oddetall
  - Nestleder, to styremedlemmer og et varamedlem velges for to år i år med partall
  Valg av valgkomite
  Fastsettelse av kontingent


      

§ 11

Det innkalles til medlemsmøte når styret finner det påkrevet eller når det forlanges av minst tre medlemmer. Medlemsmøter innkalles med minst 14 dagers varsel. Reglene om innkalling til årsmøtet gjelder så langt de passer.

 

§ 12

1.         Hvert medlem har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter, eventuelt ved 
            fullmakt, i forhold til antall årsverk per 31. desember året før årsmøtet. Som 
            ansatte regnes medarbeidere som er knyttet til meglerforetaket.

2.         Det enkelte medlems antall stemmer beregnes etter følgende skala:

Medlem med 1 – 5 årsverk har: 1 stemme

Medlem med 6 – 20 årsverk har: 2 stemmer

Medlem med 21 – 50 årsverk har: 3 stemmer

Medlem med over 50 årsverk har: 4 stemmer

 

§ 13

1.         En beslutning av årsmøtet eller medlemsmøtet krever flertall av de avgitte 
            stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

2.         Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt som får flest stemmer. Står 
            stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

3.         Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Minst 50 prosent av stemmene må være 
            representert på det årsmøtet eller medlemsmøtet vedtektsendringen behandles.

 

Sist endret på foreningens årsmøte 11. februar 2016.