Skip to main content Skip to footer

Om forsikringsmeglerne

Forsikringsmeglerne er nøytrale og uavhengige av forsikringsselskapene og tilbyr private og offentlige virksomheter objektiv rådgivning og megling av marine- og non marine forsikringer. Forsikringsmegleren representerer forsikringstakeren (kunden) og skal ivareta dennes interesser på forsikringsområdet.

Forsikringsmeglerens hovedoppgaver består i å kartlegge kundens risikoområder og behov for forsikringsløsninger. Gjennom høy forsikringsfaglig kompetanse og gode markedskunnskaper fremskaffer forsikringsmegleren den best tilpassede forsikringsløsning til lavest mulig pris. Forsikringsmegling er lovregulert gjennom Lov om forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Av lovverket fremgår det at megling av direkte forsikring i Norge bare kan skje gjennom forsikringsmeglerforetak registrert hos Finanstilsynet.

 

Historikk
Norske Forsikringsmegleres Forening ble stiftet i 1932 som Norske Assuransemegleres Forening og var en forening der medlemmene i hovedsak meglet forsikring for norske og utenlandske redere til utenlandske forsikringsselskaper. Denne begrensning eksisterte frem til 1982, til opphevelsen av SKAFOR som var forsikringsselskapenes organ for samarbeid om premier og vilkår. Dette og andre ting førte til at meglerforbudet for non-marine forsikringer ble opphevet i 1989. Da ble den nye forsikringsvirksomhetsloven vedtatt, i første omgang for megling til utenlandske forsikringsgivere og senere ved forskrift av 24.nov.1995 for megling til norske forsikringsgivere. Denne er fra 2006 avløst av Lov om forsikringsformidling.

 

Medlemmer
Finanstilsynet har register over meglerforetak som operer i Norge (http://www.finanstilsynet.no/no/Venstremeny/Konsesjonsregister/). Nær halvparten av disse er medlem i Norske Forsikringsmegleres Forening. Dette inkluderer de største meglerforetakene. Foreningens medlemsforetak står for ca. 80 % av den totale inntekten til forsikringsmeglerforetakene i landet.

 

Foreningens hovedformål
Foreningen skal arbeide for å fremme medlemmenes interesser i forhold til det offentlige, forsikringsselskapene samt å bidra til å høyne standarden hos medlemmene og bransjen til beste for kundene og samfunnet for øvrig.

 

Forretningsvolum
Forsikringsmeglerne meglet et premievolum på NOK 26,8 milliarder i år 2015, hvorav Marine utgjorde 26 %, landbasert skade 28 %, Liv/pensjon 41 % og Re-assuranse 5 %.


8 av 10 store bedrifter bruker megler
En telefonundersøkelse som foreningen gjennomførte i 2004 blant 115 av de største foretakene i Norge, viste at 80 prosent av disse benyttet seg av ekstern forsikringsmegler. De viktigste grunner for bruk av megler var:

  • Ønsker ikke å bygge opp intern kompetanse
  • Sparer ressurser når megler tar seg av administrasjon av forsikringer
  • Megler kjenner fortløpende markedet på pulsen
  • Megler er nøytral i forhold til forsikringsselskapene
  • Åpner tilgang til et internasjonalt forsikringsmarked

Vi kan konstatere at de oppgavene som forsikringsmeglerne ivaretar for kundene er typiske outsourcing-oppgaver ­ altså funksjoner som bedriften finner det mest rasjonelt å sette ut til en samarbeidspartner.

Forsikringsmeglernes kostnadsreduserende arbeid for kundene og for forsikringsselskapene

I tillegg til å fungere som en nøytral og objektiv rådgiver for kundene i forsikringsspørsmål, utfører forsikringsmeglerne et omfattende og kostnadsbesparende arbeid, både for kundene og for selskapene. Ja, faktisk for hele samfunnet.

Når en bedrift ønsker å innhente anbud på sin forsikringsportefølje, er det naturlig å henvende seg til flere selskap. Det betyr at det enkelte selskap må foreta et omfattende arbeid for å klarlegge risikobildet og alt som trengs for å kunne gi et tilbud. De færreste bedrifter har kompetanse og ressurser til å tilrettelegge tilbudsgrunnlaget slik at selskapene kan gå rett på tilbudsutarbeidelsen. Det har imidlertid forsikringsmeglerne. De kan på vegne av sin kunde utarbeide en enhetlig grunnlagsdokumentasjon til samtlige selskaper man ønsker tilbud fra. Dermed sparer selskapene betydelige kostnader. Når man vet at det samlet dreier seg om svært mange anbudsprosjekter som selskapene mottar i løpet av et år, representerer forsikringsmeglerens rolle en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400