Skip to main content Skip to footer

Etikk

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Norske Forsikringsmegleres Forening, revidert 11. februar 2016


KAPITTEL 1 – FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG GRUNNPRINSIPPER

§ 1-1 Formål

Etiske retningslinjer har som formål å styrke tilliten til forsikringsmeglerbransjen ved å bidra til at forsikringsmegling utøves på profesjonelt grunnlag hvor alle parters interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

§ 1-2 Anvendelsesområde

1.         Etiske retningslinjer må ses i sammenheng med «Behandlingsregler for brudd på 
            Etiske retningslinjer for medlemmer av Norges Forsikringsmegleres Forening».

2.         Etiske retningslinjer gjelder for det enkelte forsikringsmeglerforetak som er 
            medlem av Norske Forsikringsmegleres Forening. Foretaket utgjør det 
            profesjonelle bindeledd mellomforsikringstaker/sikrede, heretter omtalt som 
            «kunde», og forsikringsgiver.

3.         Etiske retningslinjer gjelder alle ansatte, tillitsmenn og personer som gjennom 
            eierskap eller på annen måte har innflytelse i et medlemsforetak ved 
            instrukser/retningslinjer til medlemsforetaket eller på annen måte.

4.         Som fellesbetegnelse på ansatte, tillitsmenn og eiere som omfattes av normene 
            brukes «megler».

§ 1-3 Grunnprinsipper

Etiske retningslinjer er basert på følgende grunnprinsipper om profesjonell utøvelse:

1.         Et medlemsforetak skal ved utøvelsen av sin virksomhet opptre redelig, korrekt og 
            lojalt i sine kunders interesse og under hensyn til god meglerskikk og ivaretakelse 
            av bransjens omdømme og integritet.

2.         Et medlemsforetak skal i sine kunders interesse og under hensyn til bransjens 
            omdømme utføre sin virksomhet med den kompetanse, omhu, interesse og 
            hurtighet som er nødvendig.

3.         Et medlemsforetak skal effektivt benytte de ressurser og fremgangsmåter som er 
            nødvendige for å kunne utøve virksomheten på en god måte.

4.         Et medlemsforetak skal sørge for å få de opplysninger om sine kunders virksomhet 
            som er relevante for utførelsen av megleroppdragene.

5.         Et medlemsforetak skal bestrebe seg på at det ikke oppstår interessekonflikter, og 
            når slike ikke kan unngås, sørge for at foretakets kunder og kundenes 
            forsikringsgivere behandles rimelig og korrekt i forhold til regler og retningslinjer 
            som gjelder for forsikringsmegling.

6.          Et medlemsforetak skal følge reglene om taushetsplikt som for forsikringsforetak i finansforetaksloven §16-2. 

 

KAPITTEL 2 – FORHOLDET TIL LOVER OG REGLER

§ 2-1 Forholdet til lover og regler

1.         Megling av forsikringer skal skje i samsvar med lovgivning, forskrifter og 
            alminnelige prinsipper for god skikk i forsikringsmegling.

2.         Meglere skal sette seg inn i de lovbestemmelser og forskrifter som til enhver tid 
            gjelder for forsikringsmegling.

§ 2-2    Plikten til å etterleve Etiske retningslinjer

Styret i medlemsforetakene skal sikre at meglingen er innrettet og utføres i samsvar med Etiske retningslinjer.

§ 2-3    Plikten til å gjøre Etiske retningslinjer kjent

Daglig leder i foretakene skal sørge for at megler ved ansettelse eller tiltredelse av verv mottar et eksemplar av Etiske retningslinjer og orienteres om disses innhold.

 

KAPITTEL 3 – FORHOLDET TIL KUNDER

§ 3-1 Megleroppdraget

1.         Foretaket har ansvar for at oppdraget kan dokumenters fullt ut.

2.         Meglerfullmakter bør være skriftlige. Fullmaktens omfang og begrensninger bør 
            angis på en presis og lett forståelig måte.

3.         Forholdet mellom oppdragsgiver og megler bør reguleres i en skriftlig avtale som 
            regulerer alle sider ved oppdraget på en god og forsvarlig måte.

§ 3-2 Etablering og opprettholdelse av oppdrag

1.         Megler må ikke forsøke å oppnå megleroppdrag gjennom å yte eller stille i 
            utsikt personlige økonomiske fordeler eller lignende for personer som opptrer på 
            vegne av en kunde. Medlemsforetak eller megler må heller ikke gi eller motta 
            gaver, fordeler, rabatter eller tjenester av en slik karakter eller størrelse at de kan 
            være egnet til å skape et uheldig avhengighetsforhold mellom kunden og 
            medlemsforetaket eller megler. Likestilt med medlemsforetaket og megler er deres 
            nærstående.

2.         Foretakene må ikke påta seg oppdrag innen bransjer hvor foretaket ikke har den 
            nødvendige kompetanse.

§ 3-3 Forholdet til andre meglerforetak

Dersom en kunde beslutter å avvikle sitt forhold til et medlemsforetak for å etablere et nytt forhold til et annet meglerforetak, skal førstnevnte foretak medvirke til en for kunden mest hensiktsmessig overgang. Dette innebærer bl.a. en plikt til å overføre dokumenter som ikke er foretakets egen eiendom.

§ 3-4 Avvisning av kunder

Et medlemsforetak har anledning til å avvise kunder. En kunde kan ikke avvises på grunn av etnisitet, religion eller livssyn eller andre utenforliggende hensyn. Hvis en kunde blir avvist, har kunden krav på en begrunnelse.

§ 3-5 Rådgivning

1.         Rådgivning overfor kunder er basert på at foretaket til enhver tid er oppdatert på 
            forsikringsmarkedet.

2.         En megler skal gi objektive og upartiske råd slik at kundens forsikringsbehov blir 
            best mulig ivaretatt ved valg av forsikringsløsning og forsikringsselskap. Megleren 
            skal ikke ta hensyn til forsikringsgivers interesser ved anbefaling av 
            forsikringsløsning til oppdragsgiver.

3.         En megler skal gi relevant og best mulig rådgivning i forbindelse med utførelse av 
            en oppgave. Megler skal under hensyntagen til oppdragets karakter og de 
            lovbestemte krav i samarbeide med kunden fremskaffe det best mulige 
            beslutningsgrunnlag.

§ 3-6 Utstedelse av dekningsbevis

Foretaket må ikke utstede dekningsbevis før dekning er bekreftet på en rettslig bindende måte av forsikringsgiver.

 

KAPITTEL 4 – FORHOLDET TIL FORSIKRINGSGIVER

§ 4-1 Avvisning av oppdrag

Medlemmet skal ikke påta seg oppdrag som blir tilbudt på betingelser som er i strid med lovgivningen, offentlige forskrifter, Etiske retningslinjer, eller på betingelser som er åpenbart urimelige i forhold til kunden.

§ 4-2 Godtgjørelse

Foretak skal ikke inngå avtaler om godtgjørelse fra forsikringsgiver hvis avtalen kan skape tvil om uavhengigheten. Godtgjørelsen bør være gjenstand for jevnlige forhandlinger.

§ 4-3 Uavhengighet

1.         Megleren skal ikke favorisere ett eller flere forsikringsselskap på grunn av egne 
            inntekter eller av andre grunner.

2.         Foretak eller megler må ikke gi eller motta gaver, fordeler, rabatter eller tjenester 
            av en slik karakter eller størrelse at de kan være egnet til å skape et uheldig 
            avhengighetsforhold mellom et forsikringsselskap og foretaket eller megler. Dette 
            gjelder også meglers nærstående.

§ 4-4 Innhenting og formidling av informasjon

1.         Megleren skal medvirke aktivt til at forsikringsselskapene får all relevant 
            informasjon for avgivelse av tilbud og ivaretakelse av forsikringsforholdet. 
            Samtlige forsikringsselskap som inviteres til å gi tilbud, skal motta samme 
            informasjon og for øvrig stilles likt i enhver sammenheng.

2.         Foretaket skal sørge for at informasjon blir videreformidlet raskt og så presist som 
            mulig.

3.         Foretaket skal ha rutiner for å kvalitetskontrollere den informasjon som formidles.

 

KAPITTEL 5 – MEGLERENS ROLLE

§ 5-1 Generelt

1.         Megleren må ikke opptre på en måte som kan skape tvil om meglerens rolle eller 
            habilitet slik den følger av lovgivning, forskrifter og Etiske retningslinjer.

2.         Megleren må ikke bidra til å gi kunden et uriktig inntrykk gjennom gale eller 
            tendensiøse opplysninger, eller ved å tilbakeholde opplysninger.

§ 5-2 Taushetsplikt m.v.

1.         Megler som mottar opplysninger om andres personlige forhold eller av 
            forretningsmessig art, skal etterleve reglene om taushetsplikt for 
            forsikringsselskaper, jf. finansforetaksloven § 9-6.

2.         Megleren kan bare innhente nødvendig informasjon. Informasjonen må 
            oppbevares på en forsvarlig måte, og forsikringsmeglerforetaket kan ikke utlevere 
            opplysningene uten oppdragsgivers skriftlige samtykke, jf. Etiske retningslinjer § 3-1.

3.         Megler som på grunn av sitt arbeid eller oppdrag for en kunde har konfidensielle 
            opplysninger om en kunde, må sørge for at slike opplysninger ikke blir benyttet for 
            andre formål enn utførelsen av oppdraget.

§ 5-3 Spredning av rykter og opplysninger

Megler må ikke spre rykter eller utbrede uriktige, villedende, overdrevne eller tendensiøse opplysninger som kan skade kunder, leverandører, kolleger eller konkurrerende foretak.

§ 5-4 Forholdet til omverdenen

En megler skal ikke opptre eller gi uttrykk for å opptre på bransjens vegne uten å være bemyndiget til dette. En megler som uttaler seg offentlig om forsikringsforhold gjennom pressen eller på annen måte, skal gjøre det klart at han eller hun uttaler seg på egne vegne.

§ 5-5 Forholdet til andre meglerforetak

Dersom en kunde beslutter å avvikle sitt forhold til et medlemsforetak for å etablere et nytt forhold til et annet meglerforetak, skal førstnevnte foretak medvirke til en for kunden mest hensiktsmessig overgang. Dette innebærer bl.a. en plikt til å overføre dokumenter som ikke er foretakets egen eiendom.

§ 5-6 Plikten til å forvisse seg om at et annet meglerforetak ikke allerede har oppdraget

Et medlem skal, når forholdene tilsier det, forvisse seg om at ikke en annen megler allerede har oppdraget. Dersom det viser seg at en annen megler har oppdraget, plikter medlemmet å informere oppdragsgiveren om at det kan utløses krav på dobbelt vederlag.

 

KAPITTEL 6 – BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER

§ 6-1 Behandlingen av brudd på Etiske retningslinjer

Ved behandling av eventuelle brudd på Etiske retningslinjer, skal behandlingen skje som fastsatt i «Behandlingsregler for brudd på Etiske retningslinjer for medlemmer av Norske Forsikringsmegleres Forening», som er et vedlegg til Etiske retningslinjer.

 

KAPITTEL 7 – ENDRING AV ETISKE REGLER

§ 7-1 Vedtak om endring av Etiske regler

Etiske retningslinjer kan endres med tilslutning som nevnt i Vedtekter for Norske Forsikringsmegleres Forening § 13 -3.

BEHANDLINGSREGLER FOR BRUDD PÅ «ETISKE RETNINGSLINJER»

 

KAPITTEL 1 – Etisk Råds organisasjon og kompetanse

§ 1-1 Oppnevnelse

1.         Etisk Råd oppnevnes av styret i Norske Forsikringsmegleres Forening og skal ha 
            fire medlemmer samt et varamedlem for hvert av rådets medlemmer.

2.         Leder for Etisk Råd skal ha juridisk embetseksamen eller Master i rettsvitenskap, 
            og vederheftig. Lederen skal ikke være tilknyttet medlemsforetak eller ha 
            tillitsverv i medlemsforetak.

3.         De tre øvrige medlemmene, samt varamedlemmene, skal være personer med bred 
            erfaring fra forsikringsmegling. Fortrinnsvis oppnevnes personer som er eller har 
            vært medlem av styret for Norske Forsikringsmegleres Forening.

4.         Lederen og medlemmene, samt varamedlemmene, oppnevnes for to år av gangen. 
            Ved første gangs oppnevning, oppnevnes to medlemmer for tre år.

§ 1-2 Habilitet

1.         Medlem av Etisk Råd kan ikke delta i behandlingen av saker dersom det foreligger 
            særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. 
            Rådet avgjør om et medlem skal fratre som inhabil. Et medlem kan ikke delta ved 
            behandlingen av om vedkommende selv skal fratre. Rådets leder kan innkalle 
            varamedlemmet til å delta i avgjørelsen av habilitetsspørsmålet. Ved stemmelikhet 
            gjør lederens stemme utslaget.

2.         Krever en part at et flertall av medlemmene av Rådet skal fratre ved behandlingen 
            av en sak og det ikke finnes varamedlemmer, skal styrets leder eller den han eller 
            hun bemyndiger oppnevne et “setteråd”. En slik oppnevning kan også skje etter 
            initiativ fra Rådet selv. For sammensetningen av et slikt “setteråd” gjelder første 
            og tredje ledd tilsvarende.

3.         En beslutning som avgjør et habilitetsspørsmål, kan ikke påklages til styret.

§ 1-3 Taushetsplikt

Medlemmer av Rådet har taushetsplikt om forhold som de får kjennskap til, og som gjelder personlige eller forretningsmessige forhold, eller forøvrig er av en slik karakter at andre ikke bør få kjennskap til forholdet.

§ 1-4 Etisk Råds kompetanse

1.         Etisk råd behandler spørsmål om tolkning og forståelsen av de etiske 
            retningslinjer, samt om det foreligger brudd på de etiske retningslinjer, herunder 
            om gjeldende lovgivning er overholdt, jfr. de etiske retningslinjer § 2-1.

2.         Rådet behandler klager mot medlemsforetak og meglere.

3.         Rådet kan behandle en klage mot et tidligere medlemsforetak av Foreningen når 
            klagen refererer seg til forhold som fant sted i medlemsperioden.

4.         Rådet kan ta opp saker av eget tiltak.

§ 1-5 Avvisning

1.         Klagebehandling kan avvises dersom klageren ikke er part i saken eller ikke har 
            rettslig klageinteresse.

2.         Etisk Råd kan stille i bero eller avvise saker som er eller ventes brakt inn for 
            domstolene eller som blir behandlet av offentlig myndighet eller av Norske 
            Forsikringsmegleres Forening.

 

KAPITTEL 2 – Saksbehandling

§ 2-1 Fremsettelse av klage

1.         En klage skal være skriftlig. Den skal inneholde en kort fremstilling av det 
            saksforhold den bygger på, og angi hva det klages over. Foreningens sekretariat 
            kan, om nødvendig, være behjelpelig med å utforme klagen. I klagen må det 
            fremkomme dokumentasjon som kan underbygge klagens påstand eller påstander.

2.         Klagen fremsettes for Norske Forsikringsmegleres Forening som fungerer som 
            sekretariat og saksforberedende organ for Rådet.

§ 2-2 Frist for innsending av klage

Innsending av klage skal skje innen rimelig tid og senest innen ett år. Fristen blir å regne fra det tidspunkt da klageren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det eventuelt klanderverdige forhold og den for dette ansvarlige. Når særlige grunner taler for det, kan Rådet ta til behandling en sak selv om fristen for fremsendelse av klage er oversittet.

§ 2-3 Saksbehandling – klager

1.         Rådet kan uten nærmere saksforberedelse avgjøre en klage når det enstemmig 
            finner at det er klart at klagen må avvises eller når det enstemmig finner at 
            klagen er åpenbart grunnløs. Klageren og den klagen er rettet mot skal straks 
            underrettes om en slik beslutning.

2.         Dersom klagen ikke avgjøres i medhold av første ledd, skal den først forelegges 
            den part det klages over med en svarfrist på to uker for fremsettelse av eventuelle 
            merknader. Hvis saken i denne perioden blir ordnet i minnelighet med klageren, 
            sender partene straks melding om dette til Etisk Råd.

3.         Etter at innklagede har inngitt tilsvar, gis partene anledning til å fremkomme med 
            ytterligere skriftlige merknader, som regel likevel ikke mer enn to fra hver side. 
            Det skal settes en frist for inngivelse av skriftlige merknader som normalt ikke 
            skal være på mer enn én uke. I spesielle tilfeller kan det gis utsettelse med svar 
            og tilsvar.

4.         Rådets leder, eller den han eller hun bemyndiger, skal sørge for at saken blir 
            tilstrekkelig opplyst og kan innhente opplysninger fra andre til klarlegging av 
            sakens faktum. Lederen, eller den han eller hun bemyndiger, kan innkalle partene 
            til muntlig saksforberedelse og kan også i slikt møte avhøre parter og vitner. 
            Opplysninger som innhentes på denne måte, skal protokolleres og forelegges 
            partene til uttalelse.

5.         Et meglerforetak / en megler skal gi Rådet alle relevante opplysninger som er 
            nødvendige for Rådets behandling av spørsmål om overholdelse av Etiske 
            retningslinjer. Ikke-anonymiserte opplysninger om kunder eller kunders forhold 
            kan kun gis til Rådet med kundens uttrykkelige samtykke. Såfremt et 
            meglerforetak / en megler ikke gir Rådet de nødvendige opplysninger, kan Rådet 
            velge å avvise saken eller treffe avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

6.         Når saksforberedelsen er avsluttet, kan lederen beslutte at saken skal forelegges 
            Rådet i møte. Ellers sendes sakens dokumenter på sirkulasjon blant Rådets 
            medlemmer. Lederen, eller den han eller hun bemyndiger, skal utarbeide et utkast 
            til avgjørelse med en fullstendig saksfremstilling og konklusjon med begrunnelse. 
            Ved skriftlig behandling av saken utformer Rådets øvrige medlemmer sitt 
            standpunkt skriftlig. Dersom det under den skriftlige behandling viser seg at 
            Rådets medlemmer ikke blir enige, skal saken forelegges Rådet i møte.

7.         Ved stemmelikhet i Rådet er lederens stemme avgjørende.

8.         Rådet skal ta stilling til de bevis- og rettsspørsmål som er av betydning for 
            avgjørelsen. Det skal av avgjørelsen fremgå om den er enstemmig. Ved eventuell 
            dissens skal dissenterende medlem(mer)s redegjørelse fremgå i avgjørelsen.

9.         Dersom Rådet finner at en sak reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges 
            under saksbehandlingen eller at saken forøvrig ikke er tilstrekkelig opplyst, kan 
            det avvise saken.

§ 2-4 Saksbehandling i saker som tas opp av eget tiltak, jfr. § 1-4 fjerde ledd

1.         Når en sak tas opp av eget tiltak, jfr. § 1-4 fjerde ledd, skal det aktuelle medlem 
            skriftlig meddeles dette. I meddelelsen skal medlemmet oppfordres til å 
            dokumentere og opplyse saken slik at Rådet får et tilstrekkelig grunnlag for sin 
            behandling.

2.         Det skal settes en frist for inngivelse av dokumentasjon og eventuelle merknader 
            som normalt ikke skal være på mer enn to uker. I spesielle tilfeller kan det gis 
            fristutsettelse. Fristen beregnes med utgangspunkt i den dag henvendelsen fra 
            Rådet kom eller burde ha kommet frem til det aktuelle medlem.

3.         Før Rådet fatter vedtak, skal utkast til vedtak forelegges det aktuelle medlem som 
            skal gis en frist for å uttale seg. Denne fristen skal normalt ikke overstige en uke.

§ 2-5 Meddelelse av vedtak og offentlighet

1.         Rådets avgjørelse skal meddeles partene skriftlig.

2.         Rådets avgjørelser er offentlige. Etisk Råd skal søke å anonymisere partene for å 
            unngå at medlemsforetakets kundeforhold eller forretningsforhold blir opplyst. 
            Uttalelsen i den konkrete sak skal først sendes partene. Først når den forutsettes å 
            være kommet partene i hende, kan uttalelsen frigis.

§ 2-6 Klage

Avgjørelser fattet av Etisk Råd kan ikke påklages.

 

KAPITTEL 3 – Sanksjoner – omkostninger

§ 3-1 Sanksjoner

1.         Dersom Rådet finner at et medlemsforetak eller en megler ikke har opptrådt i 
            overensstemmelse med etiske retningslinjer, kan Rådet meddele vedkommende 
            medlemsforetak kritikk eller i grovere tilfeller ilegge medlemsforetaket en bot på 
            opptil to ganger årlig fast kontingent i Norske Forsikringsmegleres Forening.

2.         Etisk Råd kan beslutte å oversende saker til Finanstilsynet for behandling.

3.         Dersom et medlemsforetak oversitter frister for å avgi uttalelser til Rådet eller 
            forøvrig ikke oppfyller sin opplysningsplikt, kan Rådet ilegge medlemsforetaket en 
            bot på inntil en halv årlig fast kontingent i Norske Forsikringsmegleres Forening.

4.         I alvorligere tilfelle kan Rådet foreslå for styret i Norske Forsikringsmegleres 
            Forening at medlemsforetaket ekskluderes, jf. Foreningens vedtekter § 4.

5.         Forføyninger som nevnt i første til tredje ledd kan også anvendes overfor foretak 
            som har meldt seg ut av Foreningen, dersom det forhold som danner grunn for 
            forføyningen fant sted mens foretaket var medlem av Foreningen.

§ 3-2 Omkostninger

1.         Den part det klages over betaler saksomkostninger ved klagebehandlingen dersom 
            klageren får medhold i sin klage.

2.         Dersom klageren ikke får medhold i sin klage, betaler klageren normalt 
            saksomkostninger.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400