Skip to main content Skip to footer

Statsbudsjettet 2017

– innspill fra Forsikringsmeglerne - Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening ønsker med dette å gi våre kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2017.

Forsikringsmegling regnes som en del av finanssektoren, og berøres således av forslaget i statsbudsjettet om å ilegge finansnæringen ekstra høy arbeidsgiveravgift.

Forsikringsmeglerne tar til etterretning at Stortinget ønsker å skattlegge sektoren. Vi mener likevel at skattleggingen slik den er utformet i forslaget til statsbudsjett er feil innrettet. Forslaget bærer preg av at konsekvensene ikke er godt nok utredet.

Forsikringsmeglere tilbyr private og offentlige virksomheter objektiv rådgivning og megling av marine- og non marine forsikringer. Forsikringsmegleren er nøytral og uavhengige av forsikringsselskapene. Vi representerer forsikringstakeren (kunden) og skal ivareta dennes interesser på forsikringsområdet. Forsikringsmegling er regulert gjennom Lov om forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Foreningen usteder autorisasjon etter en autorisasjonsordning utviklet 2001 i samarbeid med Kredittilsynet (nåværende Finanstilsynet) og Forsikringsakademiet (nåværende BI Forsikring).

Ekstra høy arbeidsgiveravgift vil gjøre det betydelig dyrere for våre medlemmer å ha ansatte. Finans Norge har anslått at hver arbeidstaker i næringen vil bli i gjennomsnitt 40 000 dyrere per år.

 

Finansnæringen er sammensatt

Finansnæringen er sammensatt og variert, både med tanke på virksomhetenes størrelse og tjenestetilbud.

Enkelte tjenestetyper ligger godt til rette for digitalisering med mindre avhengighet av menneskelig arbeidskraft. Andre aktører leverer tjenester som er lite egnet for slik automatisering. Spennet i størrelse er også stort – fra små og uavhengige aktører til noen av Norges største konserner. Sårbarheten for denne typen brå avgiftsendringer vil dermed variere betydelig, og belastningen vil ramme skjevt.

De norske forsikringsmeglerne er av den typen selskaper som vil belastes tungt av avgiftsendringen som er foreslått.

 

Forsikringsmegling - arbeidsintensiv næring med få store foretak

Forsikringsmeglerens hovedoppgaver består i å kartlegge kundens risikoområder og behov for forsikringsløsninger. Gjennom høy forsikringsfaglig kompetanse og gode markedskunnskaper fremskaffer forsikringsmegleren den best tilpassede forsikringsløsning til lavest mulig pris. Vi har over tid arbeidet med å ta i bruk digitale tjenester for å rasjonalisere arbeidsprosessene våre. Likevel er forsikringsmeglerens kjerneoppgaver typisk eksempel på tjenester som er lite egnet for digitalisering. Ekstra høy arbeidsgiveravgift vil således ramme vår bransje forholdsvis mye hardere enn andre deler av finansnæringen.

Bedriftene i vår bransje er ikke blant de store foretakene i finanssektoren. Forsikringsmeglerne har 28 medlemsbedrifter. Av disse har kun 4 flere enn 50 ansatte og 17 av våre medlemsbedrifter har mindre enn 20 ansatte. Vi er en arbeidsintensiv næring, og en betydelig del av vår totale kostnadsmasse er knyttet til personalkostnader. Høy arbeidsgiveravgift vil altså slå hardt inn, og sammenlignet med store finanshus har forsikringsmeglere mindre muligheter til å justere driften for å begrense skadevirkningene avgiften vil ha.

Etter som forsikringsmegling skiller seg så pass mye fra de største aktørene i finansnæringen, er det et nærliggende spørsmål om det ikke burde vurderes å utrede hvorvidt det er riktig å klassifisere forsikringsformidling som en finansiell tjeneste. Med en annen klassifisering ville vår aktivitet falle inn under hovedregelen om mva-pliktig foretak.

 

En viktig samfunnsfunksjon

De aller fleste store foretak og organisasjoner benytter seg av ekstern forsikringsmegler. Våre medlemmer meglet et premievolum på NOK 26,8 milliarder i 2015. Undersøkelser viser at kundene opplever at bruk av megler er rasjonelt. Dette er en type spisskompetanse som en virksomhet sjelden har bruk for, og som det derfor ikke er formålstjenlig å bygge opp internt i egen organisasjon.

Det er også kostnadsbesparende for samfunnet at megleren som en nøytral og kompetent part kan klarlegge risikobildet og fremskaffe all informasjon som trengs for at forsikringsselskapene skal kunne gi et tilbud. Med én enhetlig grunnlagsdokumentasjon som deles med samtlige selskaper man ønsker tilbud fra, sparer selskapene betydelige kostnader – og samfunnet spares for dobbeltarbeid uten økonomisk merverdi. Forsikringsmegling er altså en nyttig funksjon for kunder og forsikringsselskaper – men også for samfunnet.

Fri flyt av tjenester er en grunnpilar i EU som også gjelder for Norge gjennom vår deltagelse i EØS. En særnorsk høy arbeidsgiveravgift vil være en betydelig konkurranseulempe, som for vår bransje vil kunne medføre outsourcing av arbeidskraft.

Med bakgrunn i momentene vi har omtalt ovenfor vil Forsikringsmeglerne støtte Finans Norges og Finansforbundets forslag om en annen modell for beskatning av finansnæringen.

Jørn Gisvold /sign/
styreleder, Norske forsikringsmegleres forening

For mer informasjon, kontakt:
Styremedlem Dag Erik Aspaas, 917 48 232, dag.erik.aspaas@aon.no
Generalsekretær Jon Steen, 932 92 400, jas@forsikringsmeglerne.no

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400